تبلیغات
لبـخند تو ... - رمان دختری که من باشم10

درو باز کرد قبل از این که منتظر جوابی از من باشه درو بست و رفت بیرون.
نمیدونم از محافظه کاریش بود یا از حرفا و کارام واقعا ناراحت میشد!
ظرفا رو گذاشتم همون جا و رفتم تا بخوابم! با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم هنوز به خاطر کارای دیشب بدنم کوفته بود. بدون معطلی رفتم تو حموم . به ده دقیقه نکشید که برگشتمو اماده شدم!یه نگاه به ساعت کردم هفت و ربع بود رفتم سمت اشپزخونه داشتم چایی درست میکردم که یادم افتاد آوا چیزی واسه خوردن نداره!
صبحونمو خوردم و از خونه زدم بیرون رفتم بالا یه کم پول گذاشم تو پله ها و براش نوشتم که بره واسه خودش خوردنی بخره!
به پولا نگاه کردم و رفتم سمت ماشین . برام جبران میکرد حاضر بودم تمام داراییمو ببخشم به اون دختره تا منو از دست گلسا راحت کنه!اینطوری هم به اوا کمک میکردم هم کار خودم راه می افتاد
از بیمارستان اومدم باید یه سر میرفتم مطب. وارد ساختمون که شدم دیدم یه دختر جوون نشسته پشت میز منشی رفتم سمتش و گفتم:شما؟
سرشو گرفت بالا لبخندی تو صورتم پاشید و از جاش بلند شد و گفت شما باید اقا دکتر مجد باشین!من تقوی هستم منشی جدیدتون!
یه تای ابرومو دادم بالا و گفتم:با اجازه کی؟
متوجه منظورم نشد گفت:بله؟
من:من منشی جدید استخدام نکردم!
دختره اومد جوابمو بده که صدای گلسا رو از پشت سرم شنیدم:من!
برگشتم سمتش پوزخندی زدم و گفتم:با اجازه کی؟
دست به سینه ایتاد رو به رومو گفت:با اجازه خودم! من که نمیتونم لنگ تو باشم منشی احتیاج دارم!
من:من خودم یکی رو استخدام کرد بدون این که به دختره نگاه کنم گفتم:زودتر ردش کن بره
داشتم میرفتم سمت اتاقم که گلسا گفت:باز یکی دیگه؟فکر کردی دووم میاره؟
برگشتم سمت منشیه و با صدای بلندی گفتم:همین الان وسایلتو جمع میکنی و میری شیر فهم شد؟
دختره قیافه حق به جانبی گرفت و گفت:شما منو استخدام نکردین که اخراجم کنین اقا!
برگشتم سمت گلسا و گفتم:خانوم علوی لطفا منشی استخدامیتونو بیرون کنید میدونید که من از این مطب سهم بیشتری دارم. دیگه هم سر خود واسه من کسی رو اینجا استخدام نمیکنی !
بدون هیچ حرفی رفتم سمت اتاقم.
ساعت هفت و نیم بود که کارم تموم شد .از اتاقم اومدم بیرون دیدم دختره داره وسایلشو جمع میکنه! گفتم:از فردا اینجا نبینمت!
برگشت سمتم و با حرص گفت:اقای محترم من دختر خالتون نیستم که اینقد زود باهام صمیمی میشی بعدم خودم میدونم که فردا نباید بیام!
لبخند رضایتمندی زدم و گفتم:خوبه!
بعد از مطب بیرون اومدم و رفتم خونه!

 

داشتم وارد خونه مشیدم که چشمم افتاد به پولای روی پله ها برشون داشتم یه هزاری هم ازش کم نشده بود!
یعنی این دختر از صبح تا حالا چیزی نخورده؟
رفتم داخل خونه لباسامو عوض کردم و رفتم بالا!
در زدم چند ثانیه بعد در باز شد.
آوا با یه شلوار مشکی رنگ و یه تیشرت سفید که روش یه سوی شرت مشکی بود درو برام باز کرد.
با این که بلاساش دخترونه بود ولی هنوزم سلیقه پسرونه توشون موج میزد .
سرشو تکون داد و گفت !
بدون این که اجازه بگیرم وارد خونه شدم و گفتم:چرا پولا رو....
با دیدن قابلمه ای که روی گاز بود گفتم:پول داشتی؟
سرشو به علامت مثبت تکون داد و گفت:اره داشتم یه ده تومنی تو جیبام بود یه ذره خرت و پرت خریدم رفتم سر گاز دیدم سیب زمینی و تخم مرغ گذاشته تو قابلمه! گفتم:اینا رو میخوای چی کار کنی؟
چهار زانو نشست رو مبل و گفت:بخورم دیگه!
من:همین؟
سرشو تکون داد و گفت:خیلی دوست دارم!
من:چرا پولا رو برنداشتی؟
سرشو تکون داد و گفت:لازم نداشتم!
من:خیلی لجبازی!
نگاهم کرد و گفت:من مفت خور نیستم!
من:من دارم به خواست خودم کمکت میکنم!
_: من این همه سال بدون کمک زندگی کردم از این به بعدم میتونم! نمیدونم تو چرا میخوای نقش ناجی رو برام بازی کنی؟!
شونه هامو انداختم بالا یه ذره نگاهش کردم اون یه دلم براش میسوخت تا به حال کسی رو ندیده بودم که اینجوری زندگی کرده باشه مثل تمام اون دخترایی که دلم براشون میسوخت اما نمیتونستم کاری براشون بکنم اما این یکی فرق داشت تو تمام سختیاش سعی کرده بود پاک بمونه حس میکردم با کمک کردن به اون گناهایی که گاهی وجدانمو به در می اوردن رو میتونم پاک کنم به علاوه اون خودشو بهم مدیون میدونست پس نمیتونست از زیر بار مسئولیتی که بهش میدم شونه خالی کنه . گفتم:دلایل خودمو دارم!
خندید و گفت:خب خدا رو شکر خیالم راحت شد!
با تعجب نگاهش کردم گفت:خوشم نمیاد کسی دلش واسم بسوزه!
پاهاشو دراز کرد رو میز و گفت:من از کی باید کارمو شروع کنم؟مگه نگفتی فردا؟
من:اول باید یه چیزایی رو یادت بدم!
لم داد رو مبل و گفت:خب چیا مثلا؟
رفتم کنارش نشستم و گفتم:خانوم بودن!
نگاهم کرد و گفت:فکر نکنم کار سختی باشه!
من:خب حالا که سخت نیست بیا تمرین کنیم. خودشو جمع و جور کرد و گفت:من امادم

 

.. من خب اول باید به ظاهرت برسیم!
_: حالا قیافه اینقدر مهمه؟
من:معلومه که مهمه! وقی یه منشی ارایشه و مرتب و زیبا به نظر برسه یعنی همه چیز رو نظم و ترتیب داره انجام میشه!
شونه هاشو انداخت بالا و گفت:باشه! بعد از جاش بلند شد و یه چرخ زد و گفت:تیپم که خوبه! بریم بعدی!
من:اینجوری که نمیتونی بیای مطب!
_: وای شال و روسری!
من:اره دیگه!
_: نمیشه به عنوان پسر بیام!
خندیدم و گفتم:کدوم پسری اینجوری خوشگل میکنه!
نیشش باز شد و گفت:ولی خداییش قیافم خیلی خوبه ها اون موقع دختر کش بودم حالا پسر کش!
بعد بهم چشمک زد و خندید.
من:برو یه شال بردار بیار تمیرین کنیم!
_: تو بیا تو اتاق اینه هم هست!
با هم بلند شدیم. رفت سمت کمدش و درشو باز کرد . هر چیزی که براش خریده بودم با نظم و ترتیب چیده بود تو کمدش!از یکی از قفسه ها یه شال ساده ابی بیرون کشید وگفت:این خوبه؟
سرمو به علامت مثبت تکون دادم. نشستم رو تخت در کمدشو تا نصفه باز کرد اینش دقیقا رو به روی من بود!
رو کرد به منو و گفت:من سرم میکنم تو بگو کجاش اشکال داره
شالشو سرش کرد مثله دفعه قبل پایینشو گره کرد و شروع کرد به تابیدن دو طرف شال
من:صبر کن صبر کن!
_:چیه؟
من:چرا مثه بچه سه ساله سرت میکنی شالو!
_: خب می افته!
من:نه نمی افته این همه دختر شال سرشون میکنن اون وقت فقط مال تو از سرت می افته؟
شالو از سرش در اورد و گفت:پس چه جوری
پا شدم و گفتم:بیا بده من یادت بدم!
شالو ازش گرفتم از عوض تا کردم و انداختم رو سرش!
همون طور که منو نگاه میکرد گفت:میای هر روز سرم کنی؟
من:یعنی چی؟
_:خب اینجوری که من نمیفهمم چی کار میکنی!
من:تو اینه ببین یاد میگیری!
خندید و گفت:نه خیلی ریز نقشی کل اینه رو گرفتی!
شالو برداشتم و گفتم:اه چقد غر میزنی!بعد استادم رو به روی اینه و انداختم رو سرم!
تو اینه دیدم آوا نیشش باز شد. با اخم گفتم:قط میخوام بخندی اونوقت تیکه بزرگت گوشته!
لبشو گزید و تند تند سرشو تکون داد.
اونقدر دیده بودم چطور شال سرشون میکنن که یاد گرفته تای دو طرفشو باز کردم و انداختم رو شونه هام!
آوا در حالی که داشت با دقت نگاهم میکرد از خنده سرخ شده بود ولی هنوز داشت لبشو می گزید تا صداش در نیاد.
برگشتم سمتش همین که چشم تو چشم شدیم منفجر شد.
من:دختره پر رو مگه نگفتم نخند!
آوا همون طور که میخندید و گفت:خیلی بهت میاد!
منم خندم گرفته بود با عضوه گفتم:حالا چطوره ؟خوشگل شدم؟
_:خیلی !یه لحظه صبر کن!
بعد رفت سمت کیفش و گوشیشو بیرون کشید یه موبایل قدیمی ولی نو بود! ایستاد و دوربینشو گرفت سمتم!
رفتم جلو دستم گذاشتم رو گوشی و با جدیت گفتم:چی کار میکنی؟
با چشمای خندونش گفت:یه عکس!
شالو از سرم انداختم و گفتم:بی جنبه نباش دیگه! نیومدیم مسخره بازی در بیاریم اومدیم کار یاد بگیریم!
با ناراحتی گوشیش رو گذاشت تو جیبش و گفت:باشه معذرت میخوام!
نفسمو بیرون دادم و گفتم:سرت کن ببینم یاد گرفتی یا نه! با اکراه شالو ازم گرفت خیلی سریع همون طور که من سرم کرده بودم سرش کرد. هنوزم با نگه داشتنش مشکل داشت ولی خب حداقل یاد گرفته بود.
وقتی شال سرش میکرد قیافش دخترونه سر میشد مخصوصا الان که یه کم ناراحت شده بود و اروم گرفته بود بیشتر خانوم شده بود.
بهم نگاه کرد و گفت:خوبه؟
سرمو تکون دادم و گفتم:اره خوبه!افرین زود یاد گرفتی!
در جوابم به یه لبخند اکتفا کرد و گفت:خب دیگه چی این که اسون بود!
من:حالا این یعنی اسون بود؟
چینی به ابروش داد و گفت:من که زود یاد گرفتم .
من:بله اونم به چه عذابی!
_: هو حالا یه شال سرت کردیا! بد اخلاق!
خندیدم و گفتم:ناراحت شدی؟
سرشو به علامت منفی تکون داد گفتم:ولی شدی!
_: نه نشدم! اون عکسو واسه یادگاری میخواستم.
من:اخه کی از یه پسر با شال دخترونه عکس یادگاری میگیره؟یکی میبینه ابروم به باد فنا میره!
لبخند مهربونی زد و گفت:باشه مشکلی نیست! هر چند من که کسی رو ندارم عکس تورو نشونش بدم. ولی به هر دلیلی بود بیخیال!اگه ناراحت شدی ببخشید من عادت دارم از همه چی عکس بگیرم و اگر نه منظوری نداشتم.
گوشیشو گرفت بالا و گفت:این گوشی البوم عکس منه همه چی توش دارم!

 

 

با ذوق گفت:میخوای نشونت بدم تا حالا چه کارایی کردم؟
انچنان ذوق زده بود که نتونستم نه بگم!
نشست روی تخت و اشاره کرد تا برم کنارش بشینم!
نشستم کنارش دستمو از پشتش تکیه دادم به تخت!
گوشیشو گرفت سمتم و عکساشو باز کرد اولین عکسشو نشونم داد که از موتورش بود گفت:این روز اولیه که موتور خریدم.
سرمو کج کردم و گفتم:اوهوم!
نگاهش به عکسا بود. تا حالا از این فاصله به صورتش نگاه نکرده بودم. از نیمرخ با اون مژه های فرش خوشگل تر بود دلم میخواست گونشو که درست رو به روم قرار داشت محکم ببوسم!اروم سرمو بهش نزدیک کردم.
یه دفعه با صداش به خودم اومدم در حالی که مثه دختر بچه ها جیغ میکشید گفت:ببین ببین اینجا با بچه های رستوران بودیم! اینقد خوش گذشت که نگو تولد صاحب رستوران بود به همه شام داد!
تازه به خودم اومدم. تو حال و هوای خودم نبودم یه کم خودمو عقب کشیدم و سعی کردم توجهمو بدم به عکسا. آوا هر عکسی رو که باز میکرد با اب و تاب توضیح میداد که چه اتفاقی افتاده . وقتی دیدم اینقدر ذوق داره بدون این که حواسش باشه شالی که از روس سرش افتاده بود روی تخت رو برداشتم و سرم کردم و منتظر شدم کارش تموم شه!وقتی همه عکسا رو نشون داد برگشت سمتم با دیدن من من لبخند بزرگی رو لبش نشست! خنده هاشو دوست داشتم با احساس بود از ته دل بود. اصلا مصنوعی نمیخندید. لبشو گزید و گفت:عکس؟ سرمو تکون دادم و گفتم:خودم برو یکی سرت کن!
با ذوق یه شال مشکی برداشت و سرش کرد اومد نشست کنارم گوشیشو گرفت بالا! گوشی رو از دستش گرفتم و موبایل خودمو در اوردم!سرمو به سرش نزدیک کردم! با انگشتش به من اشاره کرد همون موقع منم یه عکس گرفتم. سریع گوشی رو از دستم گرفت و گفت:ببینم! یه نگاه به عکس کرد و گفت:عالی شد!فکر نمیکردم اینقدر دختر بودن بهم بیاد! با خنده گفتم:انگار واقعا باورت شده پسری! شونشو انداخت بالا و گفت:تو هم جای من بودی باورت میشد! زل زدم تو چشماشو گفتم:ولی تو دختری! واقعا یه دختر کاملی! متوجه شد که لحنم عوض شده یه کم رفت عقب و گفت:خب حالا بی خیال برام بفرستش.

 

 

عکسو واسش فرستادم. سریع از جاش بلند شد و گفت:من برم ببینم سیب زمینیام پختن یا نه!
میدونستم بیشتر موندنم جایز نیست.از جام بلند شدم و گفتم:منم دیگه باید برم! شام هم نخوردم!فردا جمعس صبح ساعت 9 اماده شو باهم بریم مطبو نشونت بدم کاراتو بهت بگم.
فهمیدم که از این که میخوام برم خوشحال شد ولی خودشو کنترل کرد و به روش نیاورد. لبخندی زد و گفت:میخوای بمونی با هم سیب زمینی بخوریم؟
رفتم سمت در و گفتم:نه!من از این چیزا نمیخورم!
نمیخواستم ناراحتش کنم ولی نباید چیزی میفهمید!
خودمو رسوندم به خونه رفتم سمت دستشویی و اب سردو باز کردم چند بار اب پاشیدم به صورتم تا حالم اومد سر جاش!
تو اینه به خودم نگاه کردم و گفتم:خاک بر سر بی جنبت کنن پسر! مگه تو دختر ندیده ای؟
با خودم گفتم:خب خوشگله!
باز به خودم نهیب زدم:خوشگله که باشه!صد تا دختر خوشگل تر از این دیدی! این یکی رو بیخیال شو حداقل فعلا!چیه اصلا دختره زیره میزه لاغر مردنی. با اون موهای کوتاهو پسرونش و گوشای بزرگش!
از دستشویی اومدم بیرون!زنگ زدم برام غذا بیارن و رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم چشمم افتاد به گوشیم!عکسی که گرفته بودیم باز کردم و دراز کشیدم رو تخت. نمیدونم این امشب خواستنی شده بود یا من یه مشکلی پیدا کرده بودم.اهی کشیدم و گوشیمو پرت کردم اون طرف تخت. بعد از این که غذامو خوردم زنگ زدم به ثمین. یکی بایداین حسو حال منو سر جا می اورد. با صدای زنگ در از خواب بیدار شدم.به ساعت نگاه کردم نه و نیم بود. یعنی کی میتونست باشه صبح جمعه؟! از جام بلند شدم شلوارمو پام کردم و رو کردم به ثمینو گفتم:پاشو یه چیزی بخور! باز صدای زنگ در بلند شد قبل از این که ثمین از جاش بلند شه رفتم سمت در و درو باز کردم. دیدم آوا با خنده ایستاده دم در! با دیدن من خندشو قورت داد یه نگاه سر تا پام کرد و ابروهاشو داد بالا! تازه متوجه شدم لباس تنم نیست! خودمو پشت در قایم کردم. آوا نیشخندی زد و گفت:صبح به خیر! با اخم گفتم:چشاتو درویش کن! خنده ای کرد و گفت:نترس چشمام سیره! یادت رفته من سر و کارم با پسراس؟فقط یه چیزی اینجوری میخوابی سرما میخوریا. یه تای ابرومو بالا دادم و گفتم:با پسرای لخت چی کار داری؟ اخمی کرد و گفت:واقعا که بی ادبی!واسه پسرا مهم نیست جلوی هم دیگه بلوز تنشون نکنن!

من:باشه بابا! شوخی کردم! با حرص گفت:با من از این شوخیا نکن! من:چشم! بفرمایید امرتون! _:مگه نمیخواستی بریم مطبو نشونم بدی! من:اخ اخ پاک یادم رفته بود. همون موقع صدای ثمین بلند شد: صبحونه چی میخوری عزیزم؟ ای زهر مار تو کی از من نظر میخواستی؟! آوا لبشو گزید و سرشو انداخت پایین در حالی که سعی میکرد جلوی خندشو بگیره گفت:انگار بد موقع مزاحم شدم! نیم نگاهی به من کرد و گفت:میگم بی دلیل نمیشه اینجوری خوابید!
بعد رو کرد به منو گفت:میرم بعدا میام! داشتم از خجالت اب میشدم دلم نمیخواست اوا منو تو اون وضعیت ببینه ولی رفتارش طوری بود که تحریکم کرد مثه خودش گستاخ بشم.
بازوشو گرفتم و گفتم:نه صبر کن الان اماده میشم!میخوای بیا تو! با تعجب نگاهم کرد.
رفتم سمت اتاقم. فکر نمیکردم بیاد داخل ولی پر رو تر از این حرفا بود همین که وارد اتاق شدم دیدم گفت:یاا... خندم گرفت. هیچ چیزش شبیه دخترا نبود. لباسامو پوشیدم و اومدم بیرون دیدم بیخیال نشسته رو مبل! رفتم سمت اشپزخونه. ثمین گفت:این دختره کیه؟ من:همسایمه! _

:اوف چه پر رو! چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:وقتی رفتم درو ببند و برو!

_:باشه! یه لقمه کره عسل خوردم و گفت

اوا! از جاش بلند شد یه نگاه عاقل اندر سفیهی به ثمین کرد بعد رو کرد به منو با تاسف اه کشید و گفت:بریم! بعد راه افتاد سمت خروجی همون طور که داشتم با خودم کلنجار میرفتم که چرا باید از یه دختر 18 ساله پر رو خجالت بکشم دنبالش راه افتادم.

 

 

سوار ماشین شدیم. بدون این که نگاهم کنه گفت:نمیخواستی برسونیش خونش؟ اب دهنمو قورت دادم و با غیض گفتم:نه خیر خودش میره! فرو رفت تو صندلی و گفت:خب چرا میزنی فقط سوال کردم! من:نباید سوال کنی! هیچی نگفت حرصم در اومده بود. رو نداشتم نگاهش کنم ولی دلم میخواست یه چیزی بگه!اینجوری حس بدی داشتم.
ماشینو روشن کردم و گفتم:تو یه دختری نباید اینجوری با این مسائل برخورد کنی اینو بفهم! با تعجب نگاهم کرد. همون طور که نگاهم رو به جلو بود با اخم گفتم:خوب نیست اینقد پر رو باشی! یه طرف لپشو باد کرد و اروم اروم بادشو خالی کرد باز هیچی نگفت!
این حرف نزدنش بیشتر اعصابمو خورد میکرد. زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم: یه دختر باید خجالت بکشه نه این که نیشش باز شه! روشو کرد سمت شیشه و گفت:اونی که باید خجالت بکشه یکی دیگس بعد با شیطنت اضافه کرد: که خیلی هم خجالت کشیده.

 

دیگه کارد میزدی خونم در نمی اومد دلم میخواست خرخرشو بجوم. پوفی کردمو به سمت مطب راه افتادم.

 

اوا
زیر چشمی به مهران نگاه کردم . با اخمی که رو صورتش بود گفت:رسیدیم!
اونم پیاده شد از تو پارکینگ پشت سرش راه افتادم.
میدونستم همچین ادمیه ولی نمیدونستم اینجور ادما خجالتم سرشون میشه . برام مهم نبود چی کار میکنه تا وقتی کاری به کار من نداشت منم مشکلی نداشتم اصلا زندگی خصوصی اون به من ربطی نداشت!به علاوه من یاد گرفته بودم پر رو باشم مظلوم بازی و این چیزا به دردمن نمیخورد اگه میخواستم ساده و مظلوم باشم کلاهم پس معرکه بود.
با هم سوار اسانسور شدیم! نگاهشو از من میدزدید.لبخندی زدم و رومو کردم اون طرف.
چند ثانیه بعد در باز شد گفت:بیا دنبالم
بازم دنبالش راه افتادم تا به یه در بزرگ چوبی رسیدیم یه طرف در روی یه تابلو نوشته بود دکتر مهران مجد متخصص داخلی. طرف دیگه هم نوشته بود دکتر گلسا علوی متخصص گوش و حلق و بینی!
کلیدو انداخت تو در گفتم:اون کیه؟
_:کی؟
من:گلسا علوی؟
وارد شد و گفت:درباره اون باید مفصل باهات حرف بزنم حالا فعلا بیا تو!
وارد شدیم رو به روم یه میز بزرگ بود دو طرفش دوتا در دیگه!به میز اشاره کرد و گفت:جات اینجاس!
کنار در صندلی چیده بودن کلی عکس پزشکی زده بودن به درو و دیوار یه گوشه هم یه ویترین بود توش چند تا لوح و کتاب گذاشته بودن یه طرفم انگار ابدار خونه بود!
رفتم سمت میز و گفتم:من عاشق کار پشت میزم!
بعد رفتم سمت صندلی و نشستم روش به اطراف نگاه کردم روی میز یه کامپیوتر بود که کنارش هم تلفن گذاشته بودن چند تا کشو با یه کمد کوچیک هم کنار میز بود . کنار صندلی یه قفسه کشویی بزرگ بود که روش یه گلدون خالی گذاشته بودن!
مهران گفت:خب بذار اول واست توضیح بدم که این جا چی کار میکنی.
نشست روی میز و گفت:تو اینجا منشی دو نفری من ....
به در سمت راستی شاره کرد و ادامه داد:دکتر علوی!
و به در سمت چپ اشاره کرد.
تو اینجا تلفنا رو جواب میدی وقتا رو هماهنگ میکنی! پرونده ها رو مرتب میکنی به بیمارا نوبت میدی و همچنین کار ابدار خونه هم با توئه تمیز کردن اینجا کار سرایداره هفته ای دوبار میاد!کیلیدا دست توئه این یعنی تو باید زودتر از همه تو مطب باشی!یه سری کارای دیگه هم هست که کم کم یاد میگیری!
به کامپیوتر اشاره کرد و گفت:کار باهاشو بلدی؟
سرمو به علامت مفنی تکون دادم!
_: خب باشه فعلا با همون دفتر کارا رو انجام بده تا کم کم بهت یاد بدم باید چی کار کنی!
من:باشه!
کشوی کنار میز رو باز کرد و گفت:توش چیه؟
نگاه کردم و گفتم:دوتا سر رسید.
سرشو تکون داد و گفت:بیارشون بیرون!
کاری که گفت کردم:ببین این قهوه ایه مال بیمارای منه اون بنفشه مال بیمارای گلسا!هر کسی زنگ میزنه تو دفتر میبینی هر جا وقت اظافه بود بهش میدی!
هر روز باید لیست کسایی که تو دفتر نوشته شده رو تو یه برگه بنویسی بذاری کنار هر کسی میاد بر اساس نوبتش میفرستی داخل
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.