تبلیغات
لبـخند تو ... - برگ

  نبخشیدלּ باعث
 
 ڪوچڪ شدלּ افق نگاهت

  و پرشدלּ فضاے ذهنت

  از چیزهایے میشود ڪـہ هیچ نیازے بـہ آنها ندارے

  مے بخشے چوלּ
 
بـہ اندازہ ڪافے قوے هستے

  ڪـہ درڪ ڪنے همـہ آدم ها

ممڪלּ است خطا ڪنند

 بخشیدלּ
 
 هدیـہ اے است ڪـہ تو بـہ خودت میدهے

 بـہ خاطر بسپار ڪـہ آدم هاے ضعیف

هرگز نمے توانند ب
بخشَـלּ

 
بخشیدלּ خصلت آدم هاے قوے است 
تکرار مسواک زدن در همه شبها،
دندانها را سفید می کند

و تکرار خاطرات در همه شبها،
مو ها را...

گـــــاهی  عمر تلف میشود؛
به پای یک احساس...

گـــــاهی احساس تلف میشود؛
به پای عمر!...

و چه عذابی میکشد،
کسی که هم عمرش تلف میشود؛
هم احـــساسش...

 
بخشیدלּ یڪ اتفاق لحظـہ اے هم نیست  

 فقط قدرتمندها مے
بخشَـלּ


 پس قوے بودלּ را انتخاب ڪלּ
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.